Zie rechts in de kantlijn het benodigde formulier voor een aanvraag.

Rechts treft u ook de jaarstukken aan alsmede de Statuten van het Wetenschappelijk Fonds.


CULTURELE ANBI STATUS

Het Wetenschappelijk Fonds van de DPV is een Cultureel Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat een ieder die een donatie doet, het bedrag kan aftrekken bij de aangifte inkomstenbelasting.

Heeft u vragen, neem dan contact op met de secretaris van het bestuur:
Ruiterakker 19
9407 BE Assen
Tel. 06 50231996 
E-mail: info@dpv.nu

Bestuur Stichting Wetenschappelijk Fonds DPV: 

Voorzitter: Annet Nieuwhof
Secretaris: Fred van den Beemt
Penningmeester: Evert Jan Stokking
Lid: Lukas Hoven
Lid: Jan van Rijn

 

Voorwaarden toetsing aanvragen subsidie

Onder deze voorwaarden treft u de adresgegevens aan waar u de aanvraag naar toe kunt sturen.
Als bijlage (rechts) treft u het aanvraagformulier aan.

 
Het bestuur van de Stichting Wetenschappelijk Fonds van de Drents Prehistorische Vereniging
(WF-DPV) heeft op 19 juni 2012 de volgende richtlijnen vastgesteld voor de toetsing van aanvragen voor een bijdrage uit het fonds.
 
1.         Bestemming
1.1.      Bijdragen kunnen  beschikbaar worden gesteld voor, niet onder de ‘Malta-wetgeving’ vallende, archeologische activiteiten en projecten in de provincie Drenthe en direct aangrenzende gebieden. Onder activiteiten en projecten worden mede verstaan het organiseren van studiedagen, symposia en exposities, het uitbrengen van archeologische publicaties en archeologische educatieve activiteiten. De activiteiten en projecten moeten een toegevoegde wetenschappelijke waarde hebben ten opzichte van de huidige kennis van zaken.
 
1.2.      Uit het fonds kunnen aan DPV-leden tegemoetkomingen worden verleend in het kader van scholing of opleiding ter bevordering van hun archeologische deskundigheid. Hieronder wordt mede begrepen de aanschaf van apparatuur en materialen. De deskundigheidsbevordering moet ten doel hebben een actieve inzet voor de belangen van de Drentse archeologie of de ondersteuning van de provinciaal archeoloog, c.q. archeologische diensten die in de provincie of grensregio’s werkzaam zijn.
 
1.3.      De wetenschappelijke adviseur van de DPV brengt een schriftelijk advies uit over de aanvragen.
 
2.         Criteria voor toekenning van subsidies
2.1.      Een verzoek voor een bijdrage moet schriftelijk worden ingediend voordat de activiteit,
c.q. het project is gestart. De aanvraag moet worden vergezeld van een globale project-omschrijving (inclusief stappenplan en tijdsplanning), een begroting en financieringsopzet.
Een modelaanvraagformulier is te downloaden via de website www.dpv.nu. De aanvrager moet bereid zijn om desgevraagd nadere informatie over het project te verstrekken.
 
2.2.      In voorkomende gevallen moet een exemplaar van de eindrapportage en/of de publieks-uitgave over de resultaten van het project om niet beschikbaar wordt gesteld voor de bibliotheek van de DPV. In de rapportage en/of de publicatie en bij lezingen en presentaties over het project moet worden vermeld, dat het project mede mogelijk is gemaakt door een financiële bijdrage uit het WF-DPV. Bij de naamsvermelding dient het logo van de DPV op
een duidelijk zichtbare plaats te worden gepresenteerd.
 
2.3.      De subsidieontvanger moet in beginsel bereid zijn over de resultaten van het project een lezing te verzorgen voor de DPV-leden. Desgevraagd door de DPV dient een samenvatting van het project te worden aangeleverd voor publicatie in de Nieuwe Drentse Volksalmanak
of De Spieker.
 
3.         Financiële randvoorwaarden
3.1.      Het totaal jaarlijks te besteden bedrag uit het WF bedraagt € 2500.
 
3.2       De bijdrage uit het WF-DPV bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten, met een maximum van €1250 per project. De eigen personeelskosten (inclusief overhead) van de aanvrager zijn niet subsidiabel.
   
3.3       De toegezegde subsidie wordt op verzoek van de aanvrager uitbetaald bij de start van het project. Binnen een jaar na afloop van het project moet de aanvrager een schriftelijk verslag van het project indienen, inclusief een financieel eindverslag. Bij het niet nakomen van deze voorwaarde kan de subsidie worden teruggevorderd.
 
3.4.      In bijzondere gevallen kan het bestuur van het WF-DPV gemotiveerd afwijken van de richtlijnen.
 
Assen, 19 juni 2012 

G. van den Beemt (secretaris)

De aanvraag kunt u zenden naar:

Stichting Wetenschappelijk Fonds Drents Prehistorische Vereniging
Ruiterakker 19,
9407 BE Assen

Telefoon: 06 50231996
E-mail: info@dpv.nu
Website: www.dpv.nu

Zie rechts het aanvraagformulier en ander nieuws vanuit het Bestuur van het Wetenschappelijk Fonds.