Het Wetenschappelijk Fonds

De Stichting Wetenschappelijk Fonds van de Drents Prehistorische Vereniging stelt bijdragen beschikbaar voor archeologische activiteiten en projecten in de provincie Drenthe en direct aangrenzende gebieden. Onder activiteiten en projecten worden mede verstaan het organiseren van studiedagen, symposia en exposities, het uitbrengen van archeologische publicaties en archeologische educatieve activiteiten.
Het fonds is opgericht door de DPV. De DPV draagt jaarlijks financieel bij aan het Fonds. Voorts zijn er particuliere contribuanten.

De afgelopen jaren werd financieel bijgedragen aan o.a. wetenschappelijk onderzoek van een vindplaats met Neanderthaler-artefacten en aan diverse uitgaven met betrekking op de Drentse Archeologie.

Subsidie aanvragen

Men kan een bijdrage aanvragen bij de secretaris van de Stichting. Het gaat daarbij om relatief kleine bedragen tussen enige honderden en hoogstens enkele duizenden euro's. Verdere informatie is hier te vinden.

Periodieke donatie

De Stichting Wetenschappelijk Fonds van de Drents Prehistorische Vereniging is een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat u binnen de spelregels van de belastingdienst (link) 125% van een periodieke donatie kunt aftrekken voor de inkomstenbelasting. Het Wetenschappelijk Fonds stelt het zeer op prijs als u periodiek een bedrag wilt schenken. Dat kan door met een formulier voor vijf of meerdere jaren een jaarlijkse donatie af te spreken. Het aanvraagformulier daartoe kunt u hier vinden. U kunt dit, graag in tweevoud, opsturen naar de Penningmeester, Alkmesschen 75, 9403ZW Assen. U ontvangt dan één exemplaar volledig ingevuld en ondertekend retour.

De volgende gegevens zijn van belang bij het invullen van het formulier dat gebruikt wordt om periodieke donaties af te spreken.

Officiële naam: De Stichting Wetenschappelijk Fonds van de Drents Prehistorische Vereniging
KvK Nummer:  51616203
RSIN Nummer: 850099262
Telefoonnr.: 06 5023 1996
Alle functionarissen verrichten hun werkzaamheden om niet.

Alle verdere wettelijke vereisten voor ANBI status zijn hier te vinden.